தமிழண்ணல் வளர்தமிழ் அறக்கட்டளையின் சார்பாக இந்த இணையத்தளம், முகநூல் பக்கம், அறக்கட்டளை துவக்கம் போன்ற பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.